Identitat del responsable: Leitat – Technological Center (CONDICIONAMENT TARRASENSE), d’ara endavant, Leitat

NIF / CIF: G-08360232

Direcció: C / de la Innovació nombre 2, 08225, Terrassa (Barcelona),

Correu electrònic: [email protected]

Inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona número 16.

Leitat assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

 • Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, Leitat informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.
 • En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ de l’usuari. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre Leitat (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a Leitato a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar aLeitat qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.
 • Leitat es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Leitatno garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment esmentades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Leitat en aquest sentit.

 

Ús de la pàgina web

 • La utilització de la pàgina web de Leitat per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
 • Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Leitatposa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral o als d’ordre públic.
 • Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per Leitat com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, Leitat posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
 • Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, Leitat garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment a al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

 • Les pàgines d’Internet de Leitat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Leitat.
 • En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, Leitat es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

 • Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Leitat o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si s’escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.
 • Leitat no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de Leitat de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol un altre element informàtic danyós.
 • Leitat no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat de els mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

 • Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de Leitat o, si escau, de tercers, llevat especificació del contrari.
 • Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de Leitat o de tercers.
 • Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a [email protected]. Això no obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació , alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

  • Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en el Reglament 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals (RGPD), així com en el Reial Decret 1720/2007 i en qualsevols altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre la matèria.
  • Leitat es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent i a no comunicar, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, Leitat es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord el que preveu l’article 32 de l’RGPD.
  • Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

 • El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Leitat es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.