APPLIED RESEARCH & TECHNOLOGY SERVICES (ARTS)

HEALTH & BIOMEDICINE (H&B)

Línies d’investigació:

Generació d’anticossos policlonals i monoclonals (mAb) a la carta per a la investigació bàsica, diagnòstic i tractaments terapèutics.

Enginyeria genètica de proteïnes i anticossos monoclonals: Recombinant Proteins, Antibody Drug Conjugates (ADC), VHH single domain (nano) antibodies, Bispecific Antibodies, Chimerization, Humanitzacions, Proteïnes de Fusió, Antibody fragments (Fab, scFv), Llibreries Phage Display i Biosimilars.

Models cel·lulars in vitro per estudiar eficàcia, seguretat, mecanisme d’acció, screening, sinergies, bioanalítica, metabolòmica, etc., de fàrmacs, productes sanitaris cosmètics, regeneratius i suplements alimentaris.

Models animals in vivo per estudiar eficàcia, biodistribució, pre-Tox i Màximes Dosis Tolerades (MTD), pre-PK, histologia, etc. (oncologia, inflamació, dermatologia, esport, regeneració cel·lular i tissular, angiogènesi).

Models animals in vivo per a estudis de microbioma, disbiosis i trasplants de microbiota humana. Col·laboració en el desenvolupament de prebiòtics per a la nutrició i el tractament de malalties.

Disseny d’eines biogenòmiques per a la validació de dianes terapèutiques i biomarcadors diagnòstics: siRNA, hairpins de DNA, Anàlisi per arrays, etc.

Estem focalitzats en teràpies i diagnòstics en camps i sectors com l’oncologia, inflamació, dermatologia, esport, regeneració cel·lular i tissular, angiogènesi, etc., amb activitats com:

Anàlisi de l’eficàcia terapèutica de nous medicaments químics, biològics, cel·lulars o genètics (a nivell molecular, bioquímic, immunoquímic, cel·lular i amb animals de laboratori).

Projectes de drug-targeting i drug-delivery per a la millora de fàrmacs i altres aplicacions terapèutiques.

Desenvolupament de nous fàrmacs biològics (anticossos monoclonals i proteïnes recombinants) i la seva millora (quimerització, humanització, biosimilars, conjugació).

Identificació, validació i caracterització de noves dianes terapèutiques i de biomarcadors diagnòstics

Determinació de noves indicacions per a medicaments comercialitzats i en fases clíniques (reprofilling).

Desenvolupament de noves i innovadores eines per al diagnòstic, pronòstic i seguiment de l’evolució de malalties i del seu tractament (anticossos monoclonals, kits ELISA, kits inmunohistològics).

Desenvolupament de dispositius per a ús ambulatori (lateral flow devices, biosensors). Les nostres solucions diagnòstiques i els biosensors específics són aplicables en diversos sectors industrials com la salut, la medicina del esport, la veterinària, l’alimentació i el medi ambient.

Serveis de bioanalítica i metabolòmica per a estudis in vitro i in vivo, fent ús de tècniques analítiques d’alta resolució (cromatografia combinada amb espectrometria de masses).

Línies d’investigació:

Tecnologies de conversió i emmagatzematge energètic. Disseny, assemblatge i caracterització, control i integració de dispositius i sistemes d’energia (solar, emmagatzematge d’energia, sistemes bioelectroquìmics, conversió de vectors energètics).

Sistemes intel·ligents. Sensors, biosensors òptics/electroquímics, components electrònics impresos, Internet-of-Things industrial i comunicacions.

Robòtica / processos avançats de fabricació. Robòtica col·laborativa, mòbil i automatització.

Fabricació additiva / impressió 3D. Disseny i Ingenieria d’aplicacions industrials avançades, desenvolupament de paràmetres procés i estratègies / sistemes de post-processat.

Disseny i desenvolupament de producte i procés recolzats per eines de disseny industrial, simulació i modelitzat multi físic.

Les nostres activitats milloren la competitivitat industrial, aportant coneixement i tecnològica cap a una industria digital i sostenible. Proporcionem innovació tecnològica per al sector industrial en camps com l’energia, el transport o la fabricació, amb impacte en nous productes, processos productius i/o models de negoci.

L’activitat es focalitza en:

Investigació tecnològica.

Disseny i desenvolupament industrial.

Un equip multidisciplinari format per físics, químics, electroquímics i enginyers permet desenvolupar projectes innovadors a partir de diferents perspectives, i disposa de laboratoris especialment dedicats a la seva activitat.

Laboratori d'electrònica
Laboratori de robòtica
Laboratori d'energia
Equipaments de fabricació, assemblatge i impressió de dispositius
Equipaments de simulació solar i caracterització electroquímica
Equipaments de processat i caracterització de compòsits
Eines de disseny CAD / CAE / CAM
Software de simulació multifísica
Vida útil i assaigs pre-homologació envelliment accelerat

Tecnologies i estratègies innovadores per a una producció sostenible i segura, la gestió eficient de recursos naturals i el tractament òptim i la valorització dels fluxos residuals.

Línies d’investigació:

Tractament d’aigües i reutilització. Aigües residuals industrials, municipals o de procés, tecnologies de separació i purificació (processos de membrana, recuperació de productes), biotecnologies (sistemes bioelectroquìmics, solucions basades en la naturalesa), tecnologies oxidatives i desinfecció (Processos Avançats d’Oxidació, processos electroquímics).

Tractament i valorització de residus/subproductes. Urbans, biomassa, industrials mixtes o complexos, tecnologies de condicionament, transformació de residu a producte (hidròlisi/extracció, bioconversió), recuperació de matèries primes crítiques, valorització energètica (digestió anaeròbia, processos tèrmics, sistemes bioelectroquímics).

Tractament i control de la qualitat de l’aire. Aire interior/exterior, control químic i microbiològic, models de dispersió, tecnologies de fotocatàlisi, filtració, adsorció, solucions basades en la naturalesa.

Restauració del sòl i agronomia. Fitoremediació de sòls, bioremediació, ús d’esmenes orgàniques, provisió d’aliments, ciutats intel·ligents.

Biotecnologies i Bioeconomia. Bioprocessos i biocatálisi per a una producció sostenible, enzims com ingredients actius, nous actius naturals, nous consorcis microbians per a aplicacions industrials o mediambientals, agrobiotecnologia.

Biorecursos i tecnologies agroalimentàries. Noves fonts (microalgues, cria d’insectes i obtenció de noves fonts d’ingredients i productes), biorefineria (tecnologies de condicionament, extracció i conversió), validació d’ingredients funcionals.

Producció Sostenible. Combinació de tecnologia, sostenibilitat i competitivitat mitjançant models de negoci basats en economia circular, estratègies de simbiosi industrial, i eficiència de processos, ecodisseny i ecoinnovació.

Quantificació de beneficis ambientals, econòmics i socials: Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de productes, serveis i processos.

Etiquetatge ecològic de productes i serveis, estratègies de comunicació ambiental, responsabilitat social, innovació social, conscienciació i participació ciutadana.

Tecnologies, productes i processos segurs per al medi ambient i la salut humana. Identificació, monitorització de propietats com la quantificació de contaminants emergents (nanomaterials, microplàstics, metalls, productes químics i altres materials d’origen orgànic i inorgànic). Anàlisi de riscos per a la salut humana i mediambiental al llarg del cicle de la vida dels productes. Monitorització de transformacions de productes/additius/contaminants al llarg del cicle de vida en entorns biològics i mediambientals (biodegradabilitat, envelliment , estrès mecànic, etc.). Suport a la innovació industrial desenvolupant criteris de seguretat i sostenibilitat per a la seva aplicació i integració des de les etapes de disseny (SSbD) de nous productes i processos.

APPLIED CHEMISTRY & MATERIALS (AC&M)

Línies d’investigació:

Realitzem projectes integrals en el camp de la ciència de la química aplicada i dels materials, englobant tota la seva escala de valor i diferents etapes dels processos productius: etapes de síntesi, formulació de matèria prima amb processos pilots i realització de demostradors de tecnologia que apliquen als nous materials desenvolupats, així com de reciclibilitat i de vida útil. Amb tot això, pretenem ajudar a la industria a desenvolupar els seus projectes des de qualsevol estadi de la cadena de valor de la química aplicada i dels materials, amb l’objectiu d’aportar coneixement i innovació i creant, a partir dels nous productes i processos desenvolupats, un fort i potent teixit industrial.

Matèries Primes. Estudi i síntesi de polímers i biopolímers, resines, composts orgànics, surfactants i olis. Síntesi de micro i nanocàpsules. Síntesi i modificació superficial de nanomaterials metàl·lics, ceràmics, nanofibres i estructures carbonoses. Estudi i modificació de surfactants, olis i greixos. Síntesi de molècules orgàniques mitjançant tècniques convencionals i mitjançant Flow Chemistry.

Disseny i Formulació. Formulació de pintures, tintes i recobriments funcionals. Processos de barreja d’asfalts, formigons i ciments. Formulació de productes de detergència i cosmètica. Desenvolupament de composites polimèrics (nanocomposites, bicompostes) mitjançant extrusió i extrusió reactiva. Electro filatura (electrospinning) de nanofibres, nanomalles i fibres buides. Formulació de fluids de tall, taladrines, lubricants i greixos.

Processament i aplicació. Transformació de polímers mitjançant tècniques convencionals. (injecció, extrusió bufat i injecció bufat). Processos de filatura. Tractaments de plasma i aplicació de recobriments i pintures (esprai, Spin Coating, fulardatge, rasqueta). Impressió de tintes (screen printing, inkjet, tampografia). Processos de rentat en tèxtil i en superfícies. Aplicació de productes triboquímics en superfícies metàl·liques. Tractaments sòl-gel i aplicació de nanofibres per electrospinning sobre sostrats.

Validació. Caracterització de materials (propietats mecàniques, d’impacte, barrera, antimicrobianes, duresa, resistència al ratllat, adherència, resistència al foc), proves de validació en detergents i productes de neteja, estudis d’estabilitat de formulacions, estudis de lubricitat, corrosió i escumació per a productes triboquìmics, tests de consumidors, avaluacions olfactives i ecolabel. Assaigs d’envelliment accelerat.

Projectes globals i optimitzats per al desenvolupament de nous materials, orientats als principals sectors industrials com transport, aeronàutic, energia, tèxtil, detergència, cosmètica, packaging i medi ambient.

Química orgànica en flux continu (Flow Chemistry).

Reciclatge químic de polímers de policondensació

CONNECTATS A LES XARXES DE CONEIXEMENT

Conscients de que la propietat intel·lectual és universal i es genera i desenvolupa a qualsevol part del món, Leitat creu i potencia fermament el concepte d’“Open Innovation” com a motor de col·laboració per donar una resposta eficaç als reptes tecnològics plantejats pels nostres clients.

ORGANITZACIONS I PLATAFORMES

  • NACIONALS: 75
  • INTERNACIONALS: 44

ASEBIO

Associació Espanyola de Bioempreses

SecPhO

Southern European Cluster of Photonics and Optics

AER Automatización

Associació espanyola de robòtica i automatització

FEDIT

Federació Espanyola de Centres Tecnològics

CLÚSTER MAV

Clúster de Materials Avançats de Catalunya

FOTONICA 21    

Plataforma Tecnològica Espanyola de Fotònica

FOTOPLAT

Plataforma Tecnològica Espanyola de Fotovoltaica

HISPAROB       

Plataforma Tecnològica Espanyola de Robòtica

MANU-KET      

Plataforma Tecnològica de Fabricació Avançada MANU-KET

MATERPLAT     

Plataforma Tecnològica Espanyola de Materials Avançats i Nano-materials

NANOMED

Plataforma Espanyola de Nano-medicina

PLANETIC

Plataforma Tecnològica Espanyola de les Sistemes amb Intel·ligència Integrada (Embedded Systems)

PTE – HPC

Plataforma Tecnològica Espanyola  de hidrogen  i Piles de Combustible

PTEPA

Plataforma Tecnològica Espanyola de la Pesca  i l’Aqüicultura

PTF4LS

Plataforma Tecnològica Food For Life Spain

SUSCHEM-ES

La Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible

ARTEMIS

ARTEMIS Industry Association

BIC

Biobased Industries Consortium

CLEANSKY        

Clean Sky Joint Undertaking

EARPA

European Automotive Research Partners Association

EARTO

European Association of Research and Technological Organization

EFFRA

European Factories of the Future Research Association

EMIRI AISBL

Energy Materials Industrial Research Initiative

EU ROBOTICS

European Robotics Coordination Action

NANOSAFETY CLUSTER

European Nanosafety Cluster

SETAC

Society of Environmental Toxicology and Chemistry

SPIRE

Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency

TEXTRANET

European Association of Textile Research Organizations

VANGUARD

Vanguard Initiative

VISION2020

Vision2020: The Horizon Network

WAITRO

World Association of Industrial and Technological Research Organizations

AM PLATFORM

Additive Manufacturing Platform

EPoSS

European Technology Platform on Smart Systems Integration

ETP NANOMEDICINE

The European Technology Platform on Nanomedicine

EUMAT

European Technology Platform on Advanced Engineering Materials and Technologies

NET!WORKS

eMobility European Technology Platform

PHOTONICS 21

European Technology Platform for photonics

SUSCHEM

European Technology Platform for Sustainable Chemistry

Textile ETP

European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing

WSSTP

Water Supply and Sanitation Technology Platform